หน้าแรก บุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA ONLINE ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ


บุคลากรโรงเรียนบ้านชะโนด 1

นางบุญเพ็ญ ก้องเสียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกุลวดี ใจสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัสรา เมืองโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอนุชิณฒ์ เจริญชัยรุ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชยพล ชนะคุณ
ครู ชำนาญการ
นางสาวอรพิน ปัททุม
ครู ชำนาญการ
นายทัศนะ คล่องดี
ครู
นางอุไรวรรณ แลดี
ครู
นางกฤษฏาภรณ์ สุวรรณไตรย์
ครู
นางสาวจามจุรี อินไชยา
ครู
นายวุฒิพงษ์ ป้องทอง
ครู ผู้ช่วย
นางสาวพรรณนิภา หนองแคน
ครู ผู้ช่วย
นางสาวชิดชนก พร้อมชาติ
ครู ผู้ช่วย
นายธนาวิทย์ แสนวิเศษ
ครู ผู้ช่วย
นางกุลสิริ จันทรโคตร
พนักงานราชการ
นางสาวชลลดา ภูมิสถาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนภาพร พาลึก
ครู อัตราจ้าง
นายแดนนคร พาลุกา
นักการภารโรง