หน้าแรก บุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA ONLINE ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์เมื่อ : 5 เม.ย. 2567 อ่าน : 683   IP :: 125.25.45.90  

แชร์ที่นี่image-1

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกระทรวง (10 หลัก)  :  1049730223

รหัส smis                          :   49010214

percode รหัส 6 หลัก       :   730223

 

ข้อมูลทั่วไป

                   ชื่อโรงเรียน บ้านชะโนด 1 ที่ตั้งหมู่ 1 ตำบลชะโนด  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  49150  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

โทรสาร  -      e-mail : [email protected]    website  : www.chanod1.ac.th

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เนื้อที่  20  ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา 

เขตพื้นที่บริการบ้านชะโนด หมู่ 1 บ้านโพธิ์เจริญ  หมู่ 5  บ้านพาลุกา หมู่ 3, 4

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

                   โรงเรียนบ้านชะโนด 1 มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พันธกิจ (MISSION)

พัฒนาคุณภาพครู นักเรียนและการบริหารการจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์ (Goals)

1. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

2. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

3. ชุมชน องค์กรท้องถิ่น เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. ได้รับการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ

5. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับของชุมชน

 จุดเน้น

1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข

                   2) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ลายมือสวย คิดเลขได้

                   3) ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น

                    4) ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

                   5) ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 4 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

                    6) ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะการใช้เทคโนโลยี

                   7) ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด

                    8) ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                   9) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง

                    10) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

                   11) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

12) ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

13) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

อัตลักษณ์

              กตัญญู กตเวที วิถีพอเพียง

เอกลักษณ์

              คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม

 

 

 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

              ดาวน์โหลดไฟล์แนบที่นี้


ผู้โพสต์ :
ทัศนะ คล่องดี