หน้าแรก บุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA ONLINE ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

เปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์เมื่อ : 24 ม.ค. 2567 อ่าน : 1002   IP :: 125.25.45.90  

แชร์ที่นี่image-1

enlightened ชื่อตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน

enlightened คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

๒. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ใน

๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้

    ๓.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้ง ระบบ

           E-office การทำลายเอกสาร

    ๓.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

    ๓.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำ

           รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

    ๓.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและ

           ท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

   ๓.๕ งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. การรับสมัคร

    ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านชะโนด ๑

    ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

๕. เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้

   ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป

   ๕.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงกลุ่ม
          วิชาที่ระบุไว้ จำนวน ๑ ฉบับ
   ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
   ๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
   ๕.๕ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
          ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๑ ฉบับ
   ๕.๖ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ ฉบับ
   ๕.๗ หลักฐานอื่นๆเช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ทั้งนี้ให้รับรอง
          สำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

enlightened เงื่อนไขการรับสมัคร
           ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
      คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
      รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
      ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิ
      ของตำแหน่งที่ สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
      การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

enlightenedดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบด่านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

              ดาวน์โหลดไฟล์แนบที่นี้


ผู้โพสต์ :
ทัศนะ คล่องดี

เนื้อหาหมวดเดียวกัน